ඌව පළාත් සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම

Download PDF