ඌව පළාත් සභාවේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – අභියාචනා තීරණ රියදුරු සේවය සහ කාර්යාල සේවක සේවය

ඌව පළාත් සභාවේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – අභියාචනා තීරණ රියදුරු සේවය සහ කාර්යාල සේවක සේවය   Download PDF

ඌව පළාත් සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම

ඌව පළාත් සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම Download PDF

ඌව පළාත් සභාවේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සඳහා ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය

ඌව පළාත් සභාවේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සඳහා ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය...