ඌව පළාත් සභාවේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – අභියාචනා තීරණ රියදුරු සේවය සහ කාර්යාල සේවක සේවය

ඌව පළාත් සභාවේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – අභියාචනා තීරණ රියදුරු සේවය සහ කාර්යාල සේවක සේවය   Download PDF

ඌව පළාත් සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම

ඌව පළාත් සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම Download PDF