ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020(අභියාචනා)

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 (අභියාචනා) ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 (අභියාචනා) – මොණරාගල ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 (අභියාචනා) –...