භාගත (Downloads)


Specialized Training Program in Pharmaceutical Care in Community Pharmacy (PCCP) – Online Download
SCP : Environmental Leadership Programme for Sustainable Infrastructure Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ සංශෝධිත) – මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි / කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි – ලිපිය Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි – බදුල්ල Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි – මොණරාගල Download
Specialized Trainng Program for Establishing National/Regional Telemedicine Platform Download
MTCP: Effective Marine Protected Areas (MPAs) 2022 Download
Foreign Training – MTCP : Revolutionizing the Malayasian Constrction Industry Download
Urban Solid Waste Management (A) (Emphasis on Collection, Transportation and Final Disposal) (Online) Download
ADB and MTCP Foreign Training Courses Download
Foreign Training – MTCP : Transforming Cities for Digital World Download
Foreign Training – MTCP : Certified Penetration Tester by Cyber Security Download
Foreign Training – විදේශ පුහුණු Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සේවයේ නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභාවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී හා සැලසුම් ශිල්පී නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) Download
සංවර්ධන නිලධාරී හා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2022.05.01 දින දක්වා කල්දැමීම. Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) හා සැලසුම් ශිල්පී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්‍රය හා ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කලයුතු ලිපි ලේඛන Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සං‍වර්ධන නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ තනතුරුවල සේවා අවශ්‍යතා සඳහා බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් යෙදවීම Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවයේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download