භාගත (Downloads)


Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Programme (JDS) Download
ITEC : Training Slots under Indian Technical & Economics Cooperation (ITEC) Scholarship 2023 Download
“Young Leader’s Program (YLP)” under Japanese Government MEXT Scholarship for 2024 Download
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන සහතිකපත් පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම Download
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 18/2020 අනුව භාෂා පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම Download
ITEC : Training Slots under Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme Download
2025 KOIKA – CIAT Capacity Building Programmes Download
සන්නිවේදනය හා මහජන සම්බන්ධතා උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023 – අයදුම්පත් කැඳවීම Download
ITEC Annual Calendar 2023-2024 Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2024 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර ස්ථාන මාරුවීම් Download
IAEA Regional Training Course on Mutation by Speed Breeding MbyS for Abiotic Stress Tolerance Download
Training slots under the Indian Technical & Economic Co-operation (ITEC) Scholarship Scheme Download
JICA knowledge Co-Creation program : Market – Oriented Agriculture Promotion for Asian Countries 2023 Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2023 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභාවේ පුහුණු සංචිතය සඳහා සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම – 2023 Download
දැන්වීමයි – ඌව පළාත් සභාවේ පුහුණු සංචිතය සඳහා සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම – 2023 (රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන වෙනත් භාහිර ආයතන) Download
2023 Asia Seed Industry Development Training Programme Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව තුළ රියදුරු සේවා අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම Download
Foreign Training Courses in China Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2023 Download
SCP : Innovations in Governance (E-Learning) Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ, සංවර්ධන නිලධාරි, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි හා සැලසුම් ශිල්පී සේවයන්හි නිලධාරින්ගේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යාල කාර්ය සහයක, මුරකරු, රියදුරු සහ කම්කරු සේවයේ සේවකයන්ගේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක වීම 2023.05.08 දින දක්වා කල් දැමිම Download
Nominations for seminars granted from People’s Republic of China – Revenue Download
Nominations for seminars granted from People’s Republic of China – Health Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු තනතුරේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අභියාචනා තීරණ Download
China Multilateral Programmes – List 01 2023 (Online) Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු තනතුරේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග (සංශෝධන) Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු තනතුරේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග Download
Australia Awards Scholarship – 2024 Download
KOICA Scholarship Master’s Degree Programs 2023 Download
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ 14/2022 අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම. (ආකෘති පත්‍ර) Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ, සංවර්ධන නිලධාරි, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි හා සැලසුම් ශිල්පී සේවයන්හි නිලධාරින්ගේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යාල කාර්ය සහයක, මුරකරු සහ කම්කරු සේවකයන්ගේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක වීම 2023.04.01 දින දක්වා කල් දැමිම Download
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 යටතේ විදේශිය වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරිම Letter / ඇමුණුම 02 A ආකෘතිය
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ, සංවර්ධන නිලධාරි, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි හා සැලසුම් ශිල්පී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ – 2023 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ, කාර්යාල කාර්ය සහයක, මුරකරු සහ කම්කරු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ – 2023 Download
බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් අනුයුක්ත කිරිම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම Download
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවිම් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරිම – Google Form Link Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 Download
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ, කාර්යාල කාර්ය සහයක, මුරකරු සහ කම්කරු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග – 2023 Download
ඌව පළාත් සභා රියදුරු සේවයේ 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා නැවත තොරතුරු කැඳවීම Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය, ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි සේවය හා සැලසුම් ශිල්පී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2023 වර්ෂය Download
Redesigning Public Health Infrastructure and Systems Download
TRANSFER APPLICATION / ස්ථාන මාරු අයදුම්පත Download
Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Programme (JDS) – 2023/2024 Download
Chevening: UK fully funded Scholarship 92023-2024) One-year Master Degree Programme ar UK Universities Download
Seminar on Party & Government for Senior Officials from Sri Lanka – (Online) Download
“Young Leaders’ Programme (YLP)” under the Japanese Government MEXT Scholarship for 2023 Download
Seminar on Relevance of Development Practices of China’s Reform and Opening-up for Sri Lanka Download
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්‍රය හා ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කලයුතු ලිපි ලේඛන Download
Foreign Training – Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවයේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග ක්‍රියාත්මක නොවීම සම්බන්ධවයි Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2023 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවයේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තිරණ) Download
පෞද්ගලික විදේශ සංචාර / විදේශ පුහුණු / විදේශ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වීමට අවසර ඉල්ලුම් පත්‍ර Download
Foreign Training 01 Download
Foreign Training 02 Download
Foreign Training 03 Download
Seeking Nomination for ITEC/e-ITEC Courses of FY-2022-23 Download
ITEC Training – 2022-2023 Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවය, කාර්යාල සේවක සේවය, මුරකරු සේවය, කම්කරු සේවය වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
Specialized Training Program in Pharmaceutical Care in Community Pharmacy (PCCP) – Online Download
SCP : Environmental Leadership Programme for Sustainable Infrastructure Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ සංශෝධිත) – මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි / කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි – ලිපිය Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරි Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි – බදුල්ල Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) – සංවර්ධන නිලධාරි – මොණරාගල Download
Specialized Trainng Program for Establishing National/Regional Telemedicine Platform Download
MTCP: Effective Marine Protected Areas (MPAs) 2022 Download
Foreign Training – MTCP : Revolutionizing the Malayasian Constrction Industry Download
Urban Solid Waste Management (A) (Emphasis on Collection, Transportation and Final Disposal) (Online) Download
ADB and MTCP Foreign Training Courses Download
Foreign Training – MTCP : Transforming Cities for Digital World Download
Foreign Training – MTCP : Certified Penetration Tester by Cyber Security Download
Foreign Training – විදේශ පුහුණු Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සේවයේ නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් සභාවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී හා සැලසුම් ශිල්පී නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය (අභියාචනා තීරණ) Download
සංවර්ධන නිලධාරී හා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2022.05.01 දින දක්වා කල්දැමීම. Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) හා සැලසුම් ශිල්පී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සං‍වර්ධන නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download
රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ තනතුරුවල සේවා අවශ්‍යතා සඳහා බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් යෙදවීම Download
ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවයේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය Download

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download