භාගත


ජාතික ඵලදායීතා තරඟාවලිය -2020 සම්බන්ධයෙන් දැනවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා 2020-07-10 දින ප.ව. 1.00 සිට 3.00 දක්වා කැඳවා ඇති ආයතනය Download PDF
ජාතික ඵලදායීතා තරඟාවලිය -2020 සම්බන්ධයෙන් දැනවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා 2020-07-10 දින පෙ.ව. 9.30 සිට 11.30 දක්වා කැඳවා ඇති ආයතනය Download PDF
2020 ජාතික ඵලදායීතා තරගාවලිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

2020-07-10 ප.ව.1.00 සිට 3.00

2020-10-10 ප.ව.9.30 සිට 10.30

Capacity Building of Healthcare Professionals on Infectious Diseases using Covids-19 Test Kits
From: 14th July – 27th July 2020 (Online)
Download PDF
Master’s Degree programme in Public Management and Public Sector reforms from 21 Dec 2020 – 20 Jun 2022, Soul & Seongnam, Republic of Korea Download PDF
Master’s Degree programme in Public Management and Public Sector reforms from 21 Dec 2020 – 30 Jun 2022, Soul & Seongnam, Republic of Korea Download PDF
     

 

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download