භාගත


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු Download
ඌව පළාත් සභාවේ සේවා අවශ්‍යතාවය මත කළමණාකරණ සේවා නිලධාරී සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීම – 2021 Download
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 වර්ෂය Download PDF (Letter)
2020.09.02 දිනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සංශෝධිත ස්ථාන මාරු නියෝග (සේවා අවශ්‍යතා මත) Download PDF (Letter)
සංවර්ධන නිලධාරී සේවය (බදුල්ල) Download PDF
සංවර්ධන නිලධාරී සේවය (මොනරාගල) Download PDF
කළමනාකාරන සේවා නිලධාරී සේවය (බදුල්ල / මොනරාගල) Download PDF
කාර්යාල කාර්යය සහායක සේවය (බදුල්ල / මොනරාගල) Download PDF
රියදුරු සේවය (බදුල්ල / මොනරාගල) Download PDF
කම්කරු Download PDF
මුරකරු Download PDF
ඌව පළාත් සභාවේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2020 Download PDF
ජාතික ඵලදායීතා තරඟාවලිය -2020 සම්බන්ධයෙන් දැනවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා 2020-07-10 දින ප.ව. 1.00 සිට 3.00 දක්වා කැඳවා ඇති ආයතනය Download PDF
ජාතික ඵලදායීතා තරඟාවලිය -2020 සම්බන්ධයෙන් දැනවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා 2020-07-10 දින පෙ.ව. 9.30 සිට 11.30 දක්වා කැඳවා ඇති ආයතනය Download PDF
2020 ජාතික ඵලදායීතා තරගාවලිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

2020-07-10 ප.ව.1.00 සිට 3.00

2020-10-10 ප.ව.9.30 සිට 10.30

Capacity Building of Healthcare Professionals on Infectious Diseases using Covids-19 Test Kits
From: 14th July – 27th July 2020 (Online)
Download PDF
Master’s Degree programme in Public Management and Public Sector reforms from 21 Dec 2020 – 20 Jun 2022, Soul & Seongnam, Republic of Korea Download PDF
Master’s Degree programme in Public Management and Public Sector reforms from 21 Dec 2020 – 30 Jun 2022, Soul & Seongnam, Republic of Korea Download PDF
     

 

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download