භාගත (Downloads)


 • ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2025 වර්ෂය – Download
 • —————————————————————-
 • Calling Applications for Language Courses – 2024 – Download
 • —————————————————————-
 • 2024 වර්ෂයට අදාළව DLC ආයතනය මඟින් සැලසුම් කරන ලද වැඩසටහන් සම්බන්ධවයි – Download
 • —————————————————————–
 • ඔහිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පුරප්පාඩු පවතින තනතුරු සඳහා මාරු අයදුම්පත් කැඳවිම – Download
 • ——————————————————————
 • JICA Knowledge Co-Creation Program – Download
 • ——————————————————————
 • AYUSH Scholarship Scheme by Government of India – Download
 • ——————————————————————
 • Training Slots under the indian Technical & Economics Cooperration (ITEC) – Download
 • ——————————————————————
 • JICA Knowledge Co-Creation Program – Hospital Management (A) (Online & In Japan) – Download
 • ——————————————————————
 • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලයේ ඌව කළමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ ආපනශාලාව බදු දීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2024/2025 – Download
 • ——————————————————————-
 • Master of Public Management – 2024/25, 2024/26 Intake – Download
 • ——————————————————————–
 • KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka – Nomination Request (02nd Phase) – 2024 – Download
 • ——————————————————————–
 • Masters Degree Program in Infrastructure Management (IMP) – Download
 • ——————————————————————–
 • ඌව පළාත් සභාවේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ ස්ථාන මාරු – 2024 වර්ෂය – Download
 • ———————————————————————
 • Australia Awards Scholarships for Study Commencing in 2025 – Download
 • ———————————————————————
 • Annual International Training Courses (AITC) 2024 – Online – Download
 • ———————————————————————-
 • Australia Awards Scholarship (AAS) – Intake for Academic Year 2025 – Download
 • ———————————————————————–
 • KOIKA Masters Fellowship Programme to Sri Lanka – Nomination Request – Download
 • ———————————————————————–
 • Master of Public Management – 2024/25 2024/26 Intake – Download
 • ———————————————————————–
 • JICA Long Term Training (Master’s Programme) – Download
 • ————————————————————————
 • ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනයේ පුහුණු වැඩසටහන් – 2024 – Download
 • ————————————————————————
 • ඌව පළාත් සභාවේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් – අභියාචනා තීරණ – Download
 • ————————————————————————
 • Master of Urban Administration & Planning – Download
 • ————————————————————————-
 • Program in Economics and Public Policy (PEPP) – (2024-2026) – University of Tsukuba – Japan – Download
 • ————————————————————————-
 • Masters in Human Rights – 2024/2025 (SLQF Level 09) / Post Graduate Diploma in Human Rights – 2024/2025 (SLQF Level 08) – Download
 • ————————————————————————–
 • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ගේ ස්ථාන මාරු තීරණ – Download
 • ————————————————————————–
 • 2024 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයට අදාළව DLC ආයතනය මඟින් සැලසුම් කරන ලද වැඩසටහන් – Download
 • ————————————————————————–
 • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ ස්ථාන මාරුවීම් – 2024 වර්ෂය – Download
 • ————————————————————————–
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යාල කාර්ය සහායක හා මුරකරු තනතුරුවලට අදාළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2024 –  අභියාචනා තිරණ – Download
 • ————————————————————————–
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2024 අභියාචනා තිරණ – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි, සැලසුම් ශිල්පී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2024 අභියාචනා තිරණ – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2024 අභියාචනා තිරණ – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු තනතුරේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2024 අභියාචනා තිරණ – Download
 • —————————————————————————
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග –  2024 – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි, සැලසුම් ශිල්පී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග –  2024 – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග – 2024 – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු තනතුරේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග – 2024 – Download
 • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ, කාර්යාල කාර්ය සහායක, කම්කරු සහ මුරකරු යන තනතුරුවල වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග – 2024 වර්ෂය – Download
 • —————————————————————————
 • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 29/98 අනුව එක් භාෂාවකට වැඩි භාෂා ගණනක ප්‍රවීනතාවය ලබා ගන්නා නිලධාරින්ට භාෂා දිරි දීමනා ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය හා ඉල්ලුම් කිරිමේදී ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන –  Download
 • —————————————————————————-
 • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ 14/2022 අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධරයන්ට දේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම. (ආකෘති පත්‍ර) – Download
 • —————————————————————————-
 • රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 යටතේ විදේශිය වැටුප් රහිත නිවාඩු ඉල්ලුම් කිරිම – Letterඇමුණුම 02 A ආකෘතිය
 • —————————————————————————-
 • TRANSFER APPLICATION / ස්ථාන මාරු අයදුම්පත – Download
 • —————————————————————————-
 • අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්‍රය හා ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කලයුතු ලිපි ලේඛන – Download
 • —————————————————————————-
 • පෞද්ගලික විදේශ සංචාර / විදේශ පුහුණු / විදේශ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වීමට අවසර ඉල්ලුම් පත්‍ර – Download
 • —————————————————————————-
 • අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවිම් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරිම – Google Form LinkLetter
 • —————————————————————————-
 • ඌව පළාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා බාහිර සම්පත්දායකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම් පත්‍රයDownload
 • —————————————————————————-
 • සේවා අවශ්‍යතාවය මත ඒකාබද්ධ සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරින් අනුයුක්ත කිරිම – Download

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download