අප අමතන්න

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 8626
විද්‍යුත් තැපෑල : upcdcspt@gmail.com


 

ප්‍රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා 055-2222809

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් පිරිස් හා පුහුණු

එම්.එම්.විජේනායක මහතා

055-2228626

සහකාර ලේකම්

ඩී.එම්.සී.එස්.දිසානායක මෙනවිය 055-2229425
ගණකාධිකාරී කේ.එම්.එන්.එස්.ආරියසේන මහතා  
පරිපාලන නිලධාරී ආර්.පී.පී.මනෝරි ද සිල්වා මහත්මිය 055- 2228627

Email: upcdcspt@gmail.com

Contact us

4 + 1 =