ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 ආකෘති පත්‍රය ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් -2020 – සංවර්ධන නිලධාරී සේවය (බදුල්ල) ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2020 – සංවර්ධන නිලධාරී සේවය (මොනරාගල) ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ වාර්ෂික...