සේවා අවශ්‍යතාවය මත කළමනාකරණ සේවා නිලධාරිනගේ ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දීම   Download PDF