ඌව පළාත් සභාවේ රියදුරු සේවයේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් – 2022 වර්ෂය