ඌව පළාත් සභාවේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් -2020 –  Download PDF (Letter)