අප අමතන්න

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 8626
විද්‍යුත් තැපෑල : upcdcspt@gmail.com


 

Contact us

1 + 2 =