අප අමතන්න

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 8626
විද්‍යුත් තැපෑල : upcdcspt@gmail.com


 

ප්‍රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා 055-2222809
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) ජේ.එම්.යූ.කේ.ජයසේකර මහතා 055-2228626
ගණකාධිකාරී බී.එම්.ටී.ආර්.බණ්ඩාර මහතා 055-2229425
පරිපාලන නිලධාරී ආර්.පී.පී.මනෝරි ද සිල්වා මහත්මිය 055- 2228627

Email: upcdcspt@gmail.com

Contact us

14 + 2 =