පුවත්

අපේ දැක්ම

මානව සම්පත කළමනාකරණයේ ප්‍රමුඛයා

අපේ මෙහෙවර

ඌව පළාතේ මහජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව හැසිරවීමට නායකත්වය දී, නව සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ප්‍රවේශයන් තුළින් දේශීය හා විදේශීය පුහුණු භාවිත කරමින් යහපත් රාජ්‍ය පාලන ඉලක්ක කරා ප්‍රතිඵලදායකව ළඟාවීම.

ඩබ්.එම්.එම්.ජී.අබේසිංහ බණ්ඩා
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)