தொடர்புகளுக்கு

* - required

Share: தொடர்பு விபரங்கள்:

Office address: ஊவா மாகாணசபை, ரஜவீதிய, பதுளை, 90000 இலங்கை.

பிரதான செயலாளர் Mr. P B Wijayaratna 055-2222809

பிரதி பிரதான செயலாளர்(ஆளணி மற்றும் பயிற்சி)

திரு. டீ.எம்.எல்.பண்டாரணாயக 055-2228626

உதவி செயலாளர்

திரு. சீ. அத்தரவத்த/td> 055-2229425
கணக்காளர் திரு. கே.எம்.என்.எஸ். ஆரியசேன  
நிருவாக உத்தியோகத்தர் திருமதி. ஆர்.பி.பீ. மனோரி த சில்வா 055- 2228627

Email: upcdcspt@gmail.com