අමතන්න

* - required

Share: ඇමතුම් තොරතුරු

කාර්යාලයේ ලිපිනය: ඌව පළාත් සභාව, රජවීදිය , බදුල්ල, 90000, ශ්‍රීලංකාව

ප්‍රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා 055-2222809

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් පිරිස් හා පුහුණු

ඩබ්.එම්.එම්.ජී.අබේසිංහ බණ්ඩා මහතා 055-2228626

සහකාර ලේකම්

ඒ.ඒ.ලක්මිණි අමරසේකර මිය 055-2229425
ගණකාධිකාරී කේ.එම්.එන්.එස්.ආරියසේන මහතා  
පරිපාලන නිලධාරී ආර්.පී.පී.මනෝරි ද සිල්වා මහත්මිය 055- 2228627

Email: upcdcspt@gmail.com